ALLEAMENTO DE VEHÍCULO MEDIANTE POXA Á ALZA

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 12 de maio de 2017, aprobou o procedemento de licitación para o alleamento, polo procedemento de poxa pública á alza, con posibilidade de presentar ofertas en sobre pechado, do vehículo seguinte:

Marca:            DAF

Modelo:          FA 45160 CT

Matrícula:      C4373BD

 

O vehículo pode ser examinado polos licitadores interesados ata o día anterior ó remate do prazo da licitación nas dependencias anexas á Casa Consistorial (antigo mercado gandeiro).

 

As bases do procedemento atopanse a disposición dos interesados nas oficinas do Concello de O Incio e na sede electrónica no portal de transparencia (http://concellooincio.sedelectronica.gal/transparency/6bfc8477-c1c6-40da-9b26-0d7ee0a1b236).

facebookfacebook